Foreningens vedtægter

Vedtægter for Hanstholm Idrætsforening

§ 1: Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Hanstholm Idrætsforening.

Foreningen, som er stiftet i 1920, er hjemmehørende i Hanstholm i Thisted Kommune.

§ 2: Formål.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: Tilhørsforhold.

Foreningen tilslutter sig relevante organisationer og forbund og er dermed undergivet disse hovedforbunds vedtægter.

§ 4: Medlemskab og eksklusion.

Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle, aktive som passive, der vedkender sig disse vedtægter.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5: Foreningens aktiviteter.

Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 6: Ledelse.

Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af formanden samt yderligere 2-4 medlemmer. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar imellem sig.

På generalforsamlingen vælges medlemmerne for 2 år med skiftevis afgang, herefter konstitueres bestyrelsen hvor formanden vælges for 1 år af gangen.

§ 7: Underudvalg.

Stk. 1: Bestyrelsen har ansvar for, at der er et økonomiudvalg, sponsorudvalg og klubhusudvalg.

Stk. 2: For hver idrætsgren vælger medlemmerne af den pågældende idrætsgren et idrætsudvalg på 3-5
medlemmer.

Stk. 3: Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, ud over det af bestyrelsen
godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og
pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.

§ 8: Udgået
§ 9: Kontingent.

Kontingentet i de forskellige idrætsgrene fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra idrætsudvalg og økonomiudvalg.

Kontingentet for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.

§ 10: Medlemsforhold.

Foreningens medlemmer og ledelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11: Generalforsamling.

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Fremmødte aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 10 dage, samt forældre til aktive børn under 15 år, har stemmeret og er samtidig valgbare til foreningens grupper og udvalg. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er som sådan medlemmer af foreningen.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal af de afgivne stemmer. Dog kræves der mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter.

Stk. 5: Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 12: Dagsorden.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formanden aflægger ledelsens beretning samt planer for det kommende år.
 4. Idrætsudvalgene aflægger beretning for det forløbne år samt orienterer om deres sammensætning og planer for det kommende år.
 5. Forelæggelse af foreningens årsregnskab.
 6. Orientering om det kommende års budget.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af medlemmer til
  A: Bestyrelse
 9. Valg af revisor for ét år.
 10. Evt.
§ 13: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 14: Ansvar.

Foreningen tegnes ved formanden samt yderligere mindst et medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves dog en enig bestyrelse.

§ 15: Bestyrelsens beslutningsdygtighed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved økonomiske beslutninger ud over den daglige drift samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 16: Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.

Den generalforsamlingsvalgte revisor foretager review af foreningens årsregnskab.

§ 17: Opløsning.

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de afgivne stemmer i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Hanstholm-området.

§ 18: Alkoholbevilling.

Foreningen må ikke lade sig finansiere helt eller delvis af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

Således vedtaget på HIF’s ordinære generalforsamling d. 11. marts 2010.
Ændret på HIF´s ordinære generalforsamling d. 28. februar 2011.
Ændret på HIF’s ordinære generalforsamling den 18. marts 2015.
Ændret på HIF’s ordinære generalforsamling den 27. april 2022.